تعمیرگاه مدرن هوشمندان

مدیریت: مصطفی هوشمندان
آدرس:
خیابان خاوران زلفقاری اتابک خیابان شهید حسن ابراهیمی نبش خیابان شهید سجادی
تخصصبرقی، گریبکس، موتوری، جلویندی
شماره ثابت021-33003552
شماره همراه0912-2247578
معرفی تعمیرگاه

نمونه کارهای مشابه